יובל צוק, כלכלן, יחידת המחקר  המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
משבר הקורונה הביא לצניחה חדה בדיבידנדים ששולמו במחצית הראשונה של 2020

יובל צוק, כלכלן, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

12 ביולי 2020

108 חברות חילקו דיבידנדים לעומת 163 בתקופה המקבילה אשתקד. סך הדיבידנדים שחולקו עמד על כ- 5.7 מיליארד ₪, ירידה של למעלה מ-40% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

במחצית הראשונה של שנת 2020, אשר במהלכה פרץ משבר הקורונה, חילקו החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א דיבידנדים בסך של כ-5.7 מיליארד שקל – ירידה של כ-40% לעומת המחצית הראשונה של שנת 2019, בה חולקו דיבידנדים בסך של כ-9.5 מיליארד שקל. מספר החברות שחילקו דיבידנד במחצית הראשונה של השנה ירד אף הוא בחדות והסתכם ב-108 חברות, בהשוואה ל-163 חברות במחצית המקבילה אשתקד. כ-57% מהדיבידנדים שחולקו (כ-3.3 מיליארד שקל) שולמו לבעלי המניות מהציבור, והיתרה לבעלי העניין. תשואת הדיבידנד של החברות הבורסאיות במחצית הראשונה של שנת 2020 הסתכמה בכ-0.8%, לעומת כ-1.4% בתקופה המקבילה אשתקד וכ-1.8% במחצית 2018.

לוח 1: נתונים עיקריים על חלוקת דיבידנד

חברות רבות נוהגות להכריז מדי שנה על חלוקת דיבידנד בסמוך למועד פרסום הדוח הכספי השנתי של החברה בחודש מרץ, זאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד שלהן אשר לרוב הינה שיעור מסוים מהרווח הנקי השנתי. בהתאם, ברבעון השני של כל שנה מחולקים סך הדיבידנדים הרב ביותר.

המשבר בשוק ההון בעקבות נגיף הקורונה החל לתת אותותיו בסוף פברואר השנה, ובמרץ 2020 הכריזו 63 חברות בלבד על דיבידנדים בסך כ-2.5 מיליארד שקל, לעומת מרץ 2019 בו הכריזו 128 חברות על חלוקת דיבידנדים בסך כ-5.2 מיליארד שקל,  ומרץ 2018 בו הכריזו 115 חברות על חלוקת דיבידנדים בסך כ-5.1 מיליארד שקל. באופן דומה, סך הדיבידנדים ששולמו ברבעון השני של 2020 הסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל, לעומת כ-7.5 מיליארד שקל ברבעון השני של 2019 וכ-7.3 מיליארד שקל ברבעון השני של 2018.

בחודשים מרץ ואפריל הודיעו 10 חברות על החלטתן לא לבצע או להשהות חלוקת דיבידנד שהיה אמור להיות מחולק בגין רווחי 2019 לפי מדיניות החלוקה שלהן.

אי הודאות לגבי השפעת מגיפת הקורונה ועד מתי תימשך הובילה חברות רבות לשמור על קופת המזומנים שבידיהן ולהימנע מחלוקתם. בחברות יציבות שלא נפגעו באופן מהותי ממשבר הקורונה, או אף הגדילו רווחיהן בתקופה זו, חלוקת הדיבידנד היוותה עבור אותן חברות איתות למשקיעים כי מצבה הפיננסי של החברה מאפשר לה להמשיך לפעול בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד שלה ובכך להמשיך ולשתף את  המשקיעים ברווחי החברה.

ענף הנדל"ן

בענף הנדל"ן חלה ירידה במספר החברות המחלקות ובסך הדיבידנדים ששולמו במחצית הראשונה של 2019, בהשוואה לתקופה המקבילה, אך הינו עדיין הענף המוביל מבחינת מספר החברות (31 חברות) וסך הדיבידנד שחולק (כ-2 מיליארד שקל). בין המחלקות הגדולות במחצית שנת 2020 ניצבות: עזריאלי שחילקה 300 מיליון שקל (בתקופה המקבילה כ-560 מיליון שקל); אמות שחילקה 301 מיליון שקל (בתקופה המקבילה 267 מיליון שקל); גזית גלוב עם 230 מיליון שקל, לאחר שהגדילה השנה את הסכום למניה שמשולם מדי רבעון (בתקופה המקבילה 223 מיליון שקל); וגב-ים שחילקה 200 מיליון שקל (בדומה לשנה שעברה).

ענף התעשייה

בענף התעשייה חלה ירידה במספר המחלקות מ-25 חברות ל-17 חברות, שחילקו דיבידנד בסך כ-1.3 מיליארד שקל, ירידה של כ-26% בהשוואה לתקופה המקבילה.

 המחלקות הבולטות:

איי.אפ.אפ. המשיכה לחלק דיבידנד מדי רבעון (כ-80 מיליון דולר ברבעון), ואף העלתה בשנה זו את סכום הדיבידנד למניה.

איי.סי.אל. אשר רווחיה ירדו בתקופת משבר הקורונה בשל ירידה עולמית במחירי האשלג והפוספט, הפחיתה את תשלומי הדיבידנד מכ-500 מיליון שקל במחצית 2019 לכ-183 מיליון שקל במחצית 2020.

שטראוס גרופ חילקה דיבידנד בסך 180 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה (לעומת 200 מיליון שקל בתקופה המקבילה), ונטו אחזקות חילקה גם היא 180 מיליון שקל אשר התבססו על התקבולים ממכירת החזקותיה בחברת ביכורי השדה.

בנקים וביטוח

בסוף מרץ 2020 פרסמה המפקחת על הבנקים הוראת שעה, בה נתבקשו הבנקים לבחון מחדש את מדיניות חלוקת הדיבידנד ותכנית הרכישה העצמית, על רקע משבר הקורונה ואי-הוודאות הנובעת מהתפתחותו.

מאז פרסום הוראת השעה חדלו כל הבנקים מחלוקת דיבידנדים.

מתחילת השנה ועד פרסום הוראת השעה חילקו 7 בנקים דיבידנדים, ובראשם: לאומי (297 מיליון שקל), מזרחי טפחות (176 מיליון שקל), הבינלאומי (125 מיליון שקל) ואגוד (100 מיליון שקל).

חברות הביטוח לא הכריזו על חלוקת דיבידנד במזומן מאז אוגוסט 2019.

אנרגיה, נפט וגז

כתוצאה ממשבר הקורונה, הירידה החדה ביותר בחלוקת רווחים במחצית 2020 נרשמה בענף האנרגיה, נפט וגז.

3 חברות/שותפויות חילקו 217 מיליון שקל, לעומת 8 חברות/שותפויות שחילקו כ-2 מיליארד שקל במחצית 2019.

חלק מהחברות/שותפויות הפחיתו את הסכומים שחילקו במחצית השנה, בהן ישראמקו (שחילקה 139 מיליון שקל, לעומת 979 מיליון שקל אשתקד) ופז נפט (60 מיליון שקל, לעומת 280 מיליון שקל אשתקד).

חלק מהחברות והשותפויות נמנעו מחלוקת רווחיהן השנה, בהן קבוצת דלק (260 מיליון שקל אשתקד), נפטא (400 מיליון שקל אשתקד) ודלק קידוחים (130 מיליון שקל אשתקד).

 

טכנולוגיה

16 חברות טכנולוגיה חילקו דיבידנדים בסך כולל של 478 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020, ובראשן אלביט מערכות (192 מיליון שקל) ומטריקס (65 מיליון שקל). סך הדיבידנדים שחילקו חברות הענף ירד בכ-21% בין השאר עקב הימנעותן של חברות שירותי המידע – חילן, וואן טכנולוגיות ומלם תים – מלשלם דיבידנדים במחצית 2020, לאחר שבשנים האחרונות חילקו דיבידנדים במחצית הראשונה של כל שנה, וגילת שחילקה במרץ 2019 דיבידנד בסך כ-91 מיליון שקל לראשונה בתולדותיה אך נמנעה מחלוקה בשנת 2020.

 

שירותים פיננסיים

ענף השירותים הפיננסיים רשם גידול של 8% בסך הדיבידנדים שחילקו חברות הענף.

הגידול הושג בזכות דיבידנדים שחילקו חברות חדשות שנרשמו למסחר לראשונה ב-2019, ובראשן ישראכרט (כ-73 מיליון שקל).

 

לוח 2: חלוקת דיבידנדים – לפי ענפים

מתודולוגיה

הנתונים בסקירה זו נלקחו מתוך דיווחי החברות הבורסאיות באתר "מאיה" על חלוקת דיבידנד במזומן, וחושבו לפי מועד התשלום בפועל של הדיבידנדים בכל אחת מהשנים. הנתונים לכל שנה אינם כוללים דיבידנדים שחולקו ע"י חברות, שמניותיהן נמחקו מהמסחר במהלך אותה שנה. תשואת הדיבידנד הכוללת מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת התקופה וסופה.

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין