נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
פדיונות מחוללי גיוס

נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

28 באוקטובר 2020

פדיונות אג"ח סחיר השנה ובשנה הבאה מהווים גורם עיקרי לגיוסי החברות בשוק איגרות החוב ומביאים לעלייה בגיוסי הסקטור הריאלי השנה, חרף צמצום פעילות החברות בשל משבר הקורונה

***

ב-5 השנים האחרונות הסקטור הריאלי גייס באמצעות איגרות חוב כ-185.5 מיליארד שקל, יותר מסך הפדיונות של סקטור זה שמגיע לכ-138 מיליארד שקל לאותה תקופה

***

כ-74% מגיוסי הסקטור הריאלי בהנפקות אג"ח בשנים האחרונות נועדו למחזור חובות סחירים בעלויות נמוכות יותר

***

חברות הנדל"ן מובילות הן בהיקף הפדיונות – כ-50% והן בהיקף הגיוסים כ-65% של הסקטור הריאלי בשנים 2020-2019

 

חברות הקניונים "עזריאלי" "מליסרון" ו"ביג" שנהנו מצמיחה בשנים האחרונות, גייסו סכומים גבוהים משמעותית בשנים האחרונות– מה שמאפשר להן לעבור את שנת המשבר 2020 ואף לפדות אג"ח סחיר בשנים

הפדיונות הצפויים של אג"ח סחיר מהווים גורם עיקרי לגיוסי החברות בשוק איגרות החוב בשנים האחרונות, וכך גם בשנת 2020 בה פרץ משבר הקורונה העולמי, כך על פי סקירה מיוחדת שביצעה נורית דרור מיחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך.

בעקבות המשבר הכלכלי שפרץ עם התפשטות נגיף הקורונה, חלה פגיעה קשה בעסקים שפעילותם הוגבלה ומרביתם נקלעו למצוקת אשראי. הורדת הריבית ותכנית רכישות אג"ח קונצרני ע"י בנק ישראל, במסגרת צעדים מוניטריים מרחיבים מחד, והעלייה בהפסדי אשראי של הבנקים מאידך, היוו רוח גבית חיובית למנפיקות הסקטור הריאלי בשוק איגרות החוב.

הסקירה של הבורסה, העוסקת בתחזית פדיונות אג"ח סחיר של הסקטור הריאלי בשנת 2020 ובשנה הבאה, מביאה ניתוח החברות הבולטות בהיקף הפדיונות ובחינת הגיוסים שביצעו השנה ובשנה הקודמת. ההנחה היא שאם היקף הגיוסים גבוה מהיקף הפדיונות –  הרי שחלק מהגיוס נועד למימון פעילות החברה ולהתרחבותה, ואם היקף הגיוס נמוך מהיקף הפדיונות – הרי שנועד כולו למחזור חוב תוך ניצול הריבית הנמוכה.

עיקר הממצאים

הסקטור הריאלי צפוי לפדות אג"ח סחיר בסך כ-31 מיליארד שקל בשנת 2020, ובסך כ-34 מיליארד שקל בשנת 2021, עלייה המשקפת את התגברות הגיוסים בשנים האחרונות.

החל בשנת 2016 ועד ספטמבר 2020 גייס הסקטור הריאלי[1] באמצעות איגרות חוב כ-185.5 מיליארד שקל,

(1) הגיוסים כוללים: הנפקות לציבור, אג"ח רצף מוסדיים, ואג"ח להמרה. הגיוסים אינם כוללים: גיוס בחו"ל, חברות חדשות, ונע"מ (ניירות ערך מסחריים).

יותר מסך הפדיונות של הסקטור הריאלי בשנים אלה שמגיע לכ-138 מיליארד שקל. כלומר, כ-74% מגיוסי הסקטור הריאלי בהנפקות אג"ח בשנים האחרונות נועדו למחזור חובות סחירים בעלויות נמוכות, וכ-26% מהגיוס נועד לפירעון חוב לא סחיר ולמימון הפעילות העסקית השוטפת ואף להרחבתה.

חברות הנדל"ן בולטות עם פדיונות צפויים של אג"ח סחיר בהיקף של כ-15 מיליארד שקל השנה, ובפדיונות בסך כ-16.5 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2022-2021, סכום זה מהווה בממוצע כ-50% מסך פדיונות אג"ח הסקטור הריאלי בשנים אלה. לכן, ברור שענף זה בולט גם בהיקף הגיוסים – כ-65% מגיוסי הסקטור הריאלי בשנים 2020-2019.

תחזית פידיונות אג"ח וגיוס אג"ח הסקטור הריאלי

(במיליוני שקלים)

ניתוח תחזית פדיונות השנה ובשנה הבאה לפי ענפים

  • הענף המוביל בהיקף הפדיונות הינו ענף הנדל"ן – 124 חברות נדל"ן פדו אג"ח בסך כ-11.2 מיליארד שקל בינואר-ספטמבר 2020 וצפויות לפדות אג"ח בסך כ-4 מיליארד שקל נוספים ברבעון האחרון של 2020, ובסך כ-16.3 מיליארד שקל בשנת 2021.

ענף הנדל"ן נהנה מצמיחה בשנים האחרונות, ובהתאם ניכרת עלייה במשקל הגיוס של ענף זה מסך גיוס הסקטור הריאלי מכ-40% בשנת 2016 לכ-67% בשנת 2019. ענף זה נפגע קשות בעקבות משבר הקורונה ומשקל הגיוס של הענף ירד השנה לכ-63% מסך גיוס הסקטור הריאלי. חברות הענף גייסו בינואר-ספטמבר כ-18 מיליארד שקל, סכום הגבוה בכ-3 מיליארד שקל מהיקף פדיונות אג"ח סחיר השנה. ניתן לראות כי ענף זה הקדים וגייס בשנת 2019 כ-24 מיליארד שקל – סכום גבוה בכ-11 מיליארד שקל מהיקף הפדיונות באותה שנה, גיוס שמסייע לו לצלוח את התקופה הנוכחית.

בראש הרשימה שתי חברות קניונים – שמרכזי הקניות שלהן נסגרו לפעילות בסגר הראשון במרץ, ושוב  בסגר השני בספטמבר:

מליסרון גייסה מינואר 2019 ועד ספטמבר 2020 כ-2.1 מיליארד שקל, כנגד חוב בסך כ-2.0 מיליארד שקל בשנים 2020-2019 – פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1.6 מיליארד שקל ואשראי חוץ בנקאי בסך כ-0.4 מיליארד שקל. כלומר, גיוסי החברה שימשו כמעט במלואם למחזור חובות.

קבוצת עזריאלי גייסה מינואר 2019 ועד ספטמבר 2020 כ-5.7 מיליארד שקל, כנגד חוב בסך כ-2.5 מיליארד שקל בשנים 2020-2019 – פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1.3 מיליארד שקל ואשראי חוץ בנקאי בסך

כ-1.2 מיליארד שקל. כלומר גיוסי החברה החל ב-2019 ועד היום היו גבוהים בכ-3.2 מיליארד שקל מפדיונות החברה בשנים 2020-2019– סכום גבוה משמעותית מסך הפדיונות הצפויים לחברה בשנת 2021 – כ-0.6 מיליארד שקל. כלומר, יש להניח כי עיקר הגיוסים של החברה נועדו למימון פעילותה – התרחבות, ומימון פעילות שוטפת בשנת המשבר הנוכחית.

 

שלוש חברות נוספות שבולטות בהיקף פדיונות בשנים 2021-2020 הן נכסים ובנין, גזית גלוב ואמות עם פדיונות בסך כ-1.1 מיליארד שקל כל חברה בשנים 2021-2020.

נכסים ובנין טרם גייסה השנה, אך בשנת 2019 גייסה כ-0.5 מיליארד שקל כנגד פדיונות אג"ח בסך כ-0.5 מיליארד שקל בשנת 2019, וסביר להניח שגם השנה החברה תגייס שכן לחברה פדיונות צפויים בסך כ-0.6 מיליארד שקל השנה וכ-0.6 מיליארד שקל בשנת 2021.

 

גזית גלוב גייסה מתחילת השנה כ-1.2 מיליארד שקל, ואילו בשנת 2019 לא גייסה. כלומר, הגיוס השנה גבוה כמעט פי שניים מסך הפדיונות הצפויים לחברה השנה – כ-0.7 מיליארד שקל, יש להניח כי החברה הקדימה גיוסים לקראת הפדיונות של 2021 וחלק ישמש למימון פעילותה השוטפת.

 

אמות גייסה מינואר 2019 ועד ספטמבר 2020 כ-2.6 מיליארד שקל, כנגד חוב בסך כ-0.9 מיליארד שקל בשנים 2020-2019 – פדיונות אג"ח סחיר. כלומר, החברה גייסה סכום עודף של כ-1.7 מיליארד שקל – גבוה משמעותית מסך הפדיונות הצפויים לחברה ב-2021 – כ-0.5 מיליארד שקל, סכום ששימש בעיקר למימון פעילות החברה.

 

  • ענף שני בהיקף הפדיונות הינו ענף האנרגיה וחיפושי נפט וגז18 חברות צפויות לפדות אג"ח סחיר בסך כ-5.2 מיליארד שקל השנה, כשבמהלך ינואר עד ספטמבר פדו אג"ח בסך כ-3.1 מיליארד שקל, וצפויות לפדות אג"ח בסך כ-7.9 מיליארד שקל בשנת 2021.

 

חברת החשמל מובילה בענף זה עם פדיונות בהיקף של כ-3.8 מיליארד שקל בשנים 2021-2020. החברה לא גייסה בשנת 2019, אך גייסה כ-1 מיליארד שקל במאי השנה. לחברה חוב בסך כ-4.4 מיליארד שקל בשנת 2020 – פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1.3 מיליארד שקל, ואשראי חוץ בנקאי ופרטי בסך כ-3.1 מיליארד שקל. כלומר, גיוס החברה נמוך משמעותית מהיקף האשראי שעל החברה להחזיר השנה.

 

קבוצת דלק היא החברה השנייה בהיקף פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1.7 מיליארד שקל בשנים 2020-2021. החברה טרם גייסה השנה, ולא גייסה בשנת 2019. החברה החלה במימוש נכסים על מנת לעמוד בפרעונות איגרות החוב.

  • הענף שלישי בהיקף הפדיונות הינו ענף המסחר והשירותים38 חברות צפויות לפדות אג"ח בסך כ-5.2 מיליארד שקל בשנת 2020, ובסך כ-4.8 מיליארד שקל בשנת 2021.

בראש הענף בולטת חברת התקשורת בזק  עם פדיונות אג"ח סחיר בסך של כ-0.7 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2021-2020. בנוסף, לחברה אשראי חוץ בנקאי לא סחיר ואשראי בנקאי בסך כ-0.7 מיליארד שקל בשנים 2021-2020. החברה גייסה מינואר 2019 ועד ספטמבר 2020 כ-1.8 מיליארד שקל. ניתן להניח כי  גיוסי החברה השנה נועדו לפדיון חוב סחיר וחוב שאינו סחיר בשנה זו ובשנה הבאה.

שלוש חברות נוספות שבולטות בהיקף פדיונות הן חברות הליסינג לרכב אלדן תחבורה, אלבר ושלמה החזקות עם פדיונות בסך כ-0.4 מיליארד שקל כל חברה בשנת 2021. גיוסי חברות אלה בשנים 2019-2020 נמוכים מפדיונות אג"ח סחיר שלהן באותה תקופה, ולכן סביר כי יגייסו עוד בחודשים הקרובים.

אלדן תחבורה גייסה מינואר 2019 ועד ספטמבר 2020 כ-0.6 מיליארד שקל – כנגד פדיון אג"ח סחיר בסך כ-1 מיליארד שקל בשנים 2020-2019.

אלבר גייסה מינואר 2019 ועד ספטמבר 2020 כ-0.8 מיליארד שקל –  כנגד פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.9 מיליארד שקל בשנים 2020-2019.

שלמה החזקות גייסה מינואר 2019 ועד ספטמבר 2020 כ-0.6 מיליארד שקל – כנגד פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1.0 מיליארד שקל בשנים 2020-2019.

ענף ההשקעות  – בולטת החברה לישראל עם פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.8 מיליארד שקל בשנת 2020 ובסך כ-1 מיליארד שקל בשנת 2021. בנוסף, לחברה חוב בנקאי ואחר בסך כ-0.6 מיליארד שקל בשנים 2021-2020. החברה טרם הנפיקה השנה, אך הנפיקה אג"ח בסך כ-0.8 מיליארד שקל בשנת 2019, כנגד פרעון חוב סחיר ובנקאי בסך כ-2.2 מיליארד שקל בשנים  2020-2019. כלומר גיוסי החברה נמוכים מהחוב שעליה לפדות וסביר להניח כי החברה תבצע גיוס בחודשים הקרובים.

החברות בטבלה ממוינות עפ"י סך הפדיונות בשנים 2021-2020, בסדר יורד.

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין