נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

האמור לעיל מוגש כשירות לציבור והיא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות- דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה (ביחד להלן- "הבורסה") והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמות של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחרת והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל נכתבו על ידי עובדי ומנהלי הבורסה הן בבחינת הבעת דעה בלבד והן אינן מחייבות את הבורסה. הבורסה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלב בבלוג דבר פרסומת ותוכן שיווקי. כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
שנתיים לרפורמה בקרנות הסל

נורית דרור, כלכלנית, יחידת המחקר המחלקה הכלכלית

20 באפריל 2021

עלייה בשווי קרנות הסל על אף הירידה במספר הקרנות הנסחרות; לעלייה בשווי הקרנות בשנתיים האחרונות תרמה גם השתכללות השוק, שבאה לידי ביטוי בהנפקת קרנות סל חדשות גדולות על מדדים פופולריים; 61 קרנות סל חדשות הונפקו בשנתיים האחרונות בשווי מצרפי של כ-4.1 מיליארד שקל, גבוה משמעותית משווין המצרפי של 92 קרנות סל שנמחקו מהמסחר (כחצי מיליארד שקל) ומשווין המצרפי של  34 קרנות סל שהפכו לקרנות נאמנות פתוחות (כ-1.5 מיליארד שקל).

ברבעון האחרון של שנת 2018 הושלמה בשוק ההון הרפורמה של הפיכת תעודות הסל (ETN) לקרנות סל (ETF) וזאת בהתאם לתיקון מספר 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות. בתום הרפורמה, נכון לסוף דצמבר 2018, נסחרו בתל אביב 610 קרנות סל בשווי שוק מצרפי של כ-86.1 מיליארד שקל. שנתיים לאחר הרפורמה ונכון לסוף דצמבר 2020, נסחרו בבורסה בתל-אביב 531  קרנות סל בשווי שוק מצרפי של כ-90.2 מיליארד שקל לעומת 610 קרנות סל בסוף 2018 בשווי מצרפי של 86.1 מיליארד ₪, כלומר למרות הירידה של כ– 13% במספר הקרנות נטו (79 קרנות סל), שווי קרנות הסל עלה ב- 4.1 מיליארד שקל. שווי קרנות הסל מושפע ישירות בעיקר משינוי במחירי נכסי הבסיס (מדדי מניות, ומדדי  איגרות חוב) ומפעילות הציבור, דהיינו רכישות או מכירות נטו של קרנות הסל. מנהלי הקרנות, אשר ביקשו להגדיל את רכישות הציבור בקרנות הסל, הנפיקו בשנתיים האחרונות 61 קרנות סל חדשות על מדדים אטרקטיביים, בשווי מצרפי  של כ-4.1 מיליארד שקל – גבוה משמעותית משווין של 92 הקרנות "הקטנות" שפורקו ונמחקו מהמסחר[1] ומשווין של 34 קרנות סל שהפכו לקרנות נאמנות פתוחות.

סקירה זו עוסקת במגמות בשוק כפי שהן באות לידי ביטוי בשינוי במצבת הקרנות, תוך התייחסות  לכל אחת משלוש הקבוצות הבאות – קרנות סל על מדדי מניות בת"א, קרנות סל על מדדי איגרות חוב בת"א, וקרנות סל על מדדי המניות בחו"ל.

שינויים במצבת קרנות הסל 2020-2019 (שווי במיליוני שקלים):

* שווי קרנות חדשות נכון ל-31.12.2020.

** שווי קרנות שפורקו– נכון לערב המחיקה. שווי קרנות שהפכו לפתוחות – נכון  ל-31.12.2020.

קרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב

בסוף דצמבר 2020 נסחרו בת"א 81 קרנות סל על מדדי מניות בת"א בשווי של כ-26.5 מיליארד שקל, לעומת 80 קרנות סל בשווי של כ-19.3 מיליארד שקל בסוף דצמבר 2018. מספר קרנות הסל נותר כמעט ללא שינוי, בעוד שווי קרנות הסל עלה בכ-7.2 מיליארד שקל. מתוך זה, עלייה של כ-1.3 מיליארד שקל בשווי קרנות הסל נובעת מהנפקת 13 קרנות סל חדשות. שווי קרנות הסל החדשות גבוה משמעותית משווין המצרפי של חמש קרנות שפורקו ושתי קרנות שהפכו לקרנות נאמנות.

הנפקת 13 קרנות סל חדשות תרמה כאמור כ-1.3 מיליארד שקל לשווי קרנות הסל בסוף דצמבר 2020. בין הקרנות החדשות בלטו:

שלוש קרנות סל על ענפים שהמשיכו לצמוח על רקע מגפת הקורונה שהתפרצה בשנת 2020, בשווי המצרפי כ-945 מיליון שקל:

שתי קרנות סל על מדד ת"א-טכנולוגיה בשווי של כ-745 מיליון שקל, שהותיקה מביניהן וגם הבולטת בגודלה עם שווי של כ-700 מיליון שקל הונפקה בסוף דצמבר 2019 ע"י "הראל". יצוין כי מדד ת"א טכנולוגיה, הכולל גם חברות קלינטק, זינק בכ-114% בשנתיים האחרונות, מזה כ-38% בשנת 2020.

קרן סל על מדד אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל בשווי של כ-200 מיליון שקל.   קרן זו נותנות מענה לעלייה בביקוש להשקעות ירוקות בהן שימוש באנרגיה חילופית לא מזהמת, וזאת בדומה למגמה בעולם.

יצוין כי ברבעון הראשון של 2021 הונפקו שתי קרנות סל ראשונות בבורסה על מדד ת"א-קלינטק שהושק בנובמבר 2020, בשווי מצרפי של כ-15 מיליון שקל, ונרשמו למסחר ע"י הראל ותכלית.

שלוש קרנות סל על מדד ת"א-90 בשווי מצרפי של כ-220 מיליון שקל, בהן שתי קרנות בחסר (שורט) שנרשמו בנובמבר 2019 ,הבולטת בגדולה הינה קרן סל של "תכלית" בשווי של כ-140 מיליון שקל. מדד ת"א-90 זינק בכ-40% בשנת 2019 והנפקת קרנות אלה באה להגן על משקיע שרוצה להגן על עצמו בירידה של המדד.

מדדי ת"א מניב – ישראל ות"א בנייה שהבורסה השיקה בפברואר 2020 הביאו בהמשך להשקת שתי קרנות סל ראשונות בבורסה על מדדים אלה ע"י "מגדל". הקרנות נרשמו ביוני 2020 ושווין המצרפי כ-70 מיליון שקל.

שתי קרנות סל על מדד ת"א-125 בשווי מצרפי של כ-80 מיליון שקל, בהן קרן "כשרה" של "מגדל" שנרשמה באוגוסט 2019. מדד ת"א-125 עלה בכ-21% בשנת 2019.

בשנים 2020-2019 נמחקו מהמסחר חמש קרנות סל "קטנות" בשווי מצרפי של כ-14 מיליון שקל בלבד, שפורקו ביוזמת מנפיק הקרן בהליך של התייעלות.

שתי קרנות סל נוספות בשווי מצרפי של כ-63 מיליון שקל (נכון למועד גריעתן ממצבת קרנות הסל) הפכו לקרנות פתוחות בספטמבר 2019 שתיהן קרנות של "הראל" – על מדדי סקטור באלאנס ותל-דיב.

קרנות סל על מדדי איגרות חוב בתל-אביב

בסוף דצמבר 2020 נסחרו בת"א 145 קרנות סל על מדדי איגרות חוב קונצרניות וממשלתיות בת"א בשווי של כ-29.2 מיליארד שקל, לעומת 171 קרנות סל בשווי של כ-24.5 מיליארד שקל בסוף דצמבר 2018. מספר קרנות הסל נטו ירד ב-26, בעוד שווי קרנות הסל עלה בכ-4.7 מיליארד שקל. מתוך זה, עלייה של כ-0.9 מיליארד שקל בשווי קרנות הסל נובעת מהנפקת 13 קרנות סל חדשות, ששווין המצרפי גבוה ביותר מפי 1.5 משווין המצרפי של 18 קרנות שפורקו ו-12 קרנות שהפכו לקרנות נאמנות.

הנפקת 12 קרנות סל חדשות על מדדי אג"ח חברות וקרן סל אחת על מדד אג"ח ממשלתי תרמה כ-860 מיליון שקל לעליית לשווי קרנות הסל בסוף דצמבר 2020. בין הקרנות החדשות בלטו: 

חמש קרנות סל על מדד אג"ח חברות "אינדקס" מסוג Bullet בשווי מצרפי של כ-546 מיליון שקל. קרנות אלה, שהונפקו ע"י "קסם", מאפשרות להשקיע בקבוצת איגרות חוב חברות בעלות מח"מ משותף והן מיועדות למי שמעונין לרכוש אג"ח ולהחזיק בו עד לפדיון הסופי של הנייר.

שתי קרנות על מדדי אג"ח חברות שקלי –בשווי מצרפי של כ-125 מיליון שקל. הקרן הראשונה היא קרן "כשרה" על מדד תל בונד שקלי שנרשמה באוגוסט 2019 ע"י "מגדל", והקרן השנייה היא קרן על מדד תל בונד שקלי-50 שנרשמה בנובמבר 2020 ע"י תכלית".

קרן סל אחת על מדד אינדקס בנקים וביטוח רובד 2 בשווי של כ-86 מיליון שקל שנרשמה בפברואר 2020 ע"י "מגדל". קרן זו היא הראשונה בבורסה העוקבת אחר איגרות חוב מסוג COCO הכוללות מנגנון לספיגת הפסדים (ע"י המרה למניות או ע"י מחיקת קרן).

בשנים 2019- 2020 נמחקו מהמסחר 18 קרנות סל "קטנות" שפורקו, ששווין המצרפי ערב המחיקה הסתכם בכ-100 מיליון שקל בלבד.

12 קרנות סל נוספות, בשווי מצרפי של כ-440 מיליון שקל ( נכון למועד גריעתן ממצבת קרנות הסל) הפכו לקרנות נאמנות. בלטה בגודלה קרן סל של "הראל" על מדד תל בונד בנקים וביטוח בשווי של כ-200 מיליון שקל בספטמבר 2019 ערב הפיכתה לקרן פתוחה.

קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל

בסוף דצמבר 2020 נסחרו בת"א 277 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל בשווי של כ-33.1 מיליארד שקל, לעומת 326 קרנות סל בשווי של כ-40.7 מיליארד שקל בסוף דצמבר 2018. מספר קרנות הסל נטו ירד ב-15%, בעוד שווי קרנות הסל רשם ירידה גדולה יותר של
כ-19%.

הירידה החדה בשווי קרנות הסל בקבוצה זו נבעה כולה ממכירות הציבור נטו של קרנות סל ותיקות בהיקף של כ-17.5 מיליארד שקל נטו בשנים 2020-2019, כאשר עליית מדדי המניות והנפקתן של  קרנות סל חדשות ע"י מנהלי הקרנות קיזזו חלק מהירידה.

בשנתיים האחרונות הונפקו 30 קרנות סל חדשות על מדדי מניות בחו"ל, שתרמה לעלייה שלכ-1.9 מיליארד שקל בשווי קרנות הסל. כ-43% מהשווי התרכז בשמונה קרנות סל "גדולות" על מדדי ארה"ב וסין -כלכלות מובילות המרכזות את עניין המשקיעים:

כ-6 מיליארד שקל שווי מצרפי של שבע קרנות סל על מדדים מובילים בארה"ב – S&P 500 ו- NASDAQ 100.

כ-2 מיליארד שקל שווי קרן סל על מדד המניות בבורסת סין – CSI300.

בתקופה זו פורקו 60 קרנות סל "קטנות" בשווי מצרפי של כ-0.2 מיליארד שקל.

17 קרנות סל נוספות בשווי מצרפי של כ-0.7 מיליארד שקל ( נכון למועד גריעתן ממצבת קרנות הסל) הפכו לקרנות פתוחות. בלטו בגודלן – קרן של "הראל" על מדד S&P Technology  וקרן של "פסגות" משולבת מניות סקטורים ארה"ב, בשווי של כ-200 ושל כ-100 מיליון שקל בהתאמה, ערב הפיכתן לקרנות פתוחות.

 

[1] לא כולל 14 קרנות סל בחסר,  בשווי מצרפי של כ-80 מיליון שקל בלבד, שנמחקו בשנים 2020-2019 עקב הגעתן למדד הפקיעה.

מה דעתך?

מעניין
לא מעניין
סופר מעניין